Categories
Health News

อุปกรณ์ตรวจจับการทำงานของสมองกับความอยากอาหาร

อุปกรณ์ขนาดเล็กที่ตรวจจับการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความอยากอาหารในบริเวณสมองที่สำคัญและตอบสนองด้วยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าบริเวณนั้น ได้แสดงให้เห็นในการทดลองทางคลินิกนำร่องในผู้ป่วยสองรายที่มีความผิดปกติของการรับประทานอาหารแบบดื่มสุราที่ควบคุมไม่ได้ โดยได้ติดตามผู้ป่วย 2 รายเป็นเวลา 6 เดือน อุปกรณ์ฝังซึ่งเป็นชนิดที่ปกติใช้รักษาโรคลมบ้าหมูที่ดื้อยา